Kimlikli Şehirler Zirvesi

Kimlikli Şehirler Zirvesi

 

ZİRVENİN GENEL AMACI

 

         Toplumun günlük yaşam kalitesini artıran, insan ve varlık odaklı, doğal kaynaklarını ve varlıklarını koruyan, tarihi ve kültürel miraslarını gözeten, yenilikçi, özgün, katılımcı, şeffaf ve çözüm odaklı şehirler planlama noktasında sivil toplumun karar alma mekanizmalarına katılımını artırarak kamu-sivil toplum işbirliğini sağlamak, kurumlar arası işbirliği halinde kurulan sivil oluşumların kapasitesini geliştirmek, şehirlerimizin mimari oluşumlarına kendi tarih, medeniyet, kültür değerlerimizi ve ruhumuzu yansıtma, geleceğin kimlikli şehirlerini oluşturma konusunda toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmaktır.

 

ZİRVENİN ÖZEL AMACI:

 

         Kimlikli şehirler hükümetin uygulamaya çalıştığı nitelikli şehirler oluşturma planın bir parçası olup toplumun günlük yaşam kalitesini artıran, bulunduğu coğrafyanın kültürel özeliklerini yansıtan şehirler oluşturma anlamına gelmektedir. Buna göre dünyada şehircilik konusunda yapılan tüm çalışmaların en önemli başlığı ise, “Varlık odaklı, kimlikli şehirler” olmalıdır. Çünkü insan ve varlık odaklı yaklaşım şehircilik çalışmasının özünü oluşturmaktadır. Şehir insanın yaşam alanıdır. Bu anlamda en ideal şehir, kendi coprafyasıyla uyumlu, öz kimliğini yansıtan, milli, özgün, insana, varlıklara saygılı, toplumun her kesimini kapsayan, kuşatıcı, kendi öz kültürünü yansıtan ve mimari anlayışı ile özgün olanıdır.

 

            Şehirlilik bilinci kenti yönetenler, karar vericiler, akademisyenler, sivil toplum örgütü, o kentte yaşayanlar ve konunun uzmanlarıyla birlikte tüm tarafların ortak kararları ile olgunlaştırılabilinecek bir bilinçtir ki zaten ortak karar verebilme en zor hayata geçirilen ancak en ideal olan eylemdir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımızın himayesinde ilk kez çevre ve şehircilik bakanlığımızın ve tüm tarafların katılımı ile şehircilik şurası düzenlenmiştir. Şurada ele alınan başlıklar arasında Kimlikli şehirler (Özgün) ön plana çıkmış ve aynı zamanda ülkemizin ilk milli ve özgün şehircilik politikasının temeli oluşturulmuştur.

 

            Altın kentler derneği olarak bizlerde faaliyet ve kuruluş amacımız olan şehircilik konusunda devletimizin tarihte ilk kez şehircilik politikası oluşturarak verdiği önemi görerek başlattığı çalışmalara destek olmayı, toplum bilincini artırmayı, tüm taraf kurum ve kişilerle çözümler üretmeyi ve bunu sonuç bildirisi ile ülkemizin gelişimine katkı sunmak isteyen ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşmayı amaçlamaktayız. Derneğimiz, Kentsel dönüşümü, beraberinde getirdiği sosyolojik dönüşümle birlikte ele alan, her kente farklı yerel özelliklerin yansıdığı tasarım yaklaşımlarını benimseyen, kimlikli şehirler oluşturma ideali kapsamında bir şehre yaklaşırken farklı meslek disiplinlerinin bir arada karar almasını çok önemsemektedir. Çünkü mimar, şehir plancısı, kentsel tasarımcı, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, sosyolog vb. farklı alanlara göre çeşitlenebilecek farklı bakış açılarının ayrıca yerelin sesi olan kullanıcıların yani yaşayanların karar alma süreçlerine dahil edilmesinin, alınacak kararların şehre katkısını olumlu yönde etkileyeceğine inanıyoruz. Kısacası derneğimiz, şehircilik alanında ideal olanı, güzel olanı istemekte, iyi olanı inşa etmeye öncülük etmeyi hedeflemektedir.

 

            Projemiz ile ülkemizde şehirlerimizin uluslararası arenada hak ettiği konuma ve bilinirliğe erişmesi için, konunun tüm taraflarını kimlikli şehirler zirvesinde bir araya getirerek, alanında uzman kişiler ile bilgi alışverişi yapmak, ülkemizde şehircilik bilincini arttırmak, devletimizin şehircilik alanında yaptığı çalışmalara sivil inisiyatif olarak destek olmak, toplumun günlük yaşam kalitesini arttıran, insan ve varlık odaklı, doğal kaynaklarını ve varlıklarını koruyan, tarihi ve kültürel varlıkları gözeten, dönüşüm fırsatını değerlendirerek kentleri afetlere hazır hale getiren, yenilikçi ve özgün, katılımcı, şeffaf ve çözüm odaklı geleceğin kimlikli şehirlerini bu günden ön görü sağlayarak oluşturmak üzere  şehrin kimliğini ön plana çıkaran bize özgün kimlikli şehircilik anlayışını sağlayacak uluslararası bir zirve gerçekleştirerek ülkemizin gelişimine hizmet etmek amaçlanmaktadır.

 

ZİRVENİN GEREKÇESİ:

 

            Ülkemiz bulunduğu coğrafyada tarihten gelen pek çok kavim ve medeniyetlere  ev sahipliği hatta başkentlik yapmış onlarca medeniyetler kurulup yıkılmış dünyanın en eski tarihi barındıran şehirlerinden oluşmaktadır. Aynı zamanda batıyla doğu arasında köprü oluşturan bir geçiş ülkesi olan stratejik bir konuma sahiptir. Şehirlerimiz adeta her yerinden tarih fışkıran, pek çok medeniyetin izlerini taşıyan tarihi eserlerle açık hava müzesini andırmaktadır. Gerek tarihi, kültürel, gerekse doğal güzellikleri bakımından oldukça zengin olan kentlerimiz son 80 yılda bilinçsizce çok tahrip edilmiş, şehircilik alanında birçok yanlışlıklar yapılmıştır. Planlamanın çok geç olması başlı başına bir sorun olduğu gibi, bu planlamanın bazen yanlışlıklar içermesi, sık sık da delinip tahrip edilmesi, ciddi sonuçlar doğurmuştur.

 

            Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze kadar pek çok nedenden dolayı kırsaldan büyük şehirlere göçler artmıştır. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında o dönemin ekonomik zor koşulları nedeni ile savaştan yeni çıkmış, kurtuluş mücadelesi veren ekonomisi olmayan yeni kurulmuş genç bir devlet olarak gerekse sonraki dönemlerde iktidara gelen diğer hükümetler ülkenin önceliğini teşkil eden pek çok sorunlar olması nedeniyle şehircilik alanında hükumetlerin programlarında ve politikalarında şehircilik önceliği oluşturmamış bu nedenden ötürü kentlerimiz nüfuz artışı ve göçlerle birlikte olumsuz etkilenmiştir.. ilk kez 2017 yılında Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık yaptığı hükümet döneminde şehircilik hükümetin öncelikli politikası arasında en ön sırada yer almıştır. Bu da ülkemizin şehircilik tarihinde önemli bir milattır.

 

            Kimlikli şehirler özellikle biz gençlerin ve sivil toplum örgütlerinin en büyük hayalidir. Ancak bu kimlikler oluşturulurken nasıl bir kimlik ortaya konulmak isteniyor işte onunda mimar, şehir plancısı, kentsel tasarımcı, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, sosyologlar ve o kentte yaşayanların da görüşleri alınarak çıkarılması gerektiğini düşünmekteyiz. Ancak ülkemizde şehircilik anlamında çok önemli mesafeler kat edilmiş olsa da bir şehre yaklaşırken mimar, şehir plancısı, kentsel tasarımcı, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, sosyolog vb. farklı alanlara göre çeşitlenebilecek farklı bakış açıları ve farklı meslek disiplinleri ile yerelin sesi olan kullanıcıların yani içinde yaşayanların bir arada karar alma süreçlerine yeterince dahil edilmediği aşikardır. Maalesef ülkemizde yürütülen kentsel dönüşüm projeleri şehirlerin sadece yıpranmış ve eski yerleşim alanlarını temizleme, o alanlara kentin geleceğini düşünmeden, alt yapı oluşturmadan çok katlı yapıları dikme ve daha fazla konut edindirme projesinden öteye geçememiştir. Kentsel dönüşümü, beraberinde getirdiği sosyolojik dönüşümle birlikte ele alan, her kente farklı yerel özelliklerin yansıdığı tasarım yaklaşımlarını ortaya koyan projeler hayata geçirilememiş, uygulanan projeler ise daha çok kopyala yapıştır projeler ve aynı mimari projeler olarak hayata geçirilmiştir. Hiçbir projede sanat tarihçisi, sosyolog, hatta sanatsal bir mimari yaklaşım görülmemektedir. Dolayısıyla Türkiye'de şehirciliğin gelişmesi adına önemli çalışmalar yapılsa da şehirlilik bilincini geliştirmeye yönelik pek de bir yol kat edilememiştir.

 

            Şehirlerimiz canlı bir organizma gibidir. Değişir, gelişir, yeni ihtiyaçlar baş gösterir. Zamanın ihtiyacına göre yenilenme zarureti belirir. Şehirlerimizin gelecek vizyonu için sivil toplumun ve yerel yönetimlerimizin de o vizyona göre yapılanması gerekir. Şehirlerimizin geleceği, yerel yöneticilerin ufkuyla doğru orantılıdır. Yerel yönetimler bazındaki çevre-şehircilik faaliyetlerine nasıl ufuk ve yol açabiliriz, sorularına cevaplar aranması gerekmektedir.

 

            Biz Türkiye olarak, dünyanın vicdanı, iyilik kavramının devlete dönüşmüş hali, insanlığın son adasıyız. Son yıllarda, iç göçün yanı sıra önemli miktarda dış göç alıyoruz. Bu durum haliyle, şehirlerimizin sosyo-ekonomik yapısını ve çehresini olumsuz etkiliyor.

 

            Şehir insanın yaşam alanıdır. Bu anlamda en ideal şehir, kendi öz kimliğini yansıtan, topoğrafyasıyla uyumlu, insana, diğer tüm canlılara ve doğaya saygılı, toplumun her kesimi, özellikle dezavantajlı gruplar için erişilebilir, kapsayıcı, kuşatıcı, kısacası özgün olandır. üst düzey ulusal politika belgelerinde insanımızın şehirlerde ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin yükseltilmesi noktasında somut hedef ve politikalara yer verilmelidir.

 

           Ülkemizde; kurumsal örgütlenme ve yapılanma, mevzuatta yapılan yeni düzenlemeler, şehirleşme gündeminde yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeler, sivil katılım ile belediyelerin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi kapsamında çok boyutlu tartışmalarla bunun cevabını ve çözümünün aranması gerekmektedir.

 

 

 

ZİRVENİN KONUSU:

 

            Kimlikli şehirler, aslında dünyada birçok Avrupa ülkesinde ve hatta bazı Asya ülkelerinde yıllardır süregelen bir mimari yaklaşımdır. Eskiyi koruma ve yeniyi eskiye uyarlayarak modernize olmuş ama dokusu ve kimliği kaybolmamış bir şehircilik anlayışıdır. Hükümetin uygulamaya çalıştığı nitelikli şehirler oluşturma programı ise, toplumun günlük yaşam kalitesini artıran, şehirler oluşturma anlamına gelmektedir. Projemiz ile toplumun günlük yaşam kalitesini artıran, insan ve varlık odaklı, doğal kaynaklarını ve varlıklarını koruyan, tarihi ve kültürel varlıkları gözeten, yenilikçi ve özgün, katılımcı, şeffaf ve çözüm odaklı şehirler planlama noktasında sivil toplumun karar alma mekanizmalarına katılımını artırarak kamu-sivil toplum işbirliğini sağlamak, kurumlar arası işbirliği halinde kurulan sivil oluşumların kapasitesini geliştirmek, şehirlerimizin mimari oluşumlarına kendi tarih, medeniyet, kültür değerlerimizi ve ruhumuzu yansıtma, geleceğin kimlikli şehirlerini oluşturma konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla ülkemizin şehircilik konusunun tartışılacağı çok katılımlı bir zirve yapılacaktır.

 

            20 kişilik akademik bilim kulunun yöneteceği zirve 25 – 26 Ekim 2021 tarihinde Kocaeli'de düzenlenecektir. Zirve 2 gün boyunca 600 dinleyicinin katıldığı 8 oturum ve 68 konuşmacı yer alacaktır. Ayrıca zirvenin bulunduğu fuaye alanında oluşturulacak sergi alanında yerel yönetimlerin oluşturduğu standlarda şehirlerin tanıtılacağı bir de sergi yer alacaktır.

Zirvenin 2 günü sonuç bildirisi yayımlanarak dağıtımı yapılacaktır. Ayrıca misafirlere kısa tarihi kentimiz İstanbul boğaz turu ve tanıtımı zirve programında yer alacaktır.

 

Yer ve Tarih : 25- 26 Ekim 2021 Kocaeli

 

 

 

ZİRVENİN HEDEF KİTLESİ:

 

            Ülkemizde şehirleşme ile ilgili kurum ve kuruluşlarda görev yapan ya da bu alana ilgi duyan mimar, şehir plancısı, kentsel tasarımcı, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, sosyolog vb. farklı alanlardan ve farklı meslek disiplinlerinden kişiler, sivil toplum örgütü temsilcileri, kanun koyucular, hükümet temsilcileri ile yerelin sesi olan kullanıcıların yani şehirlerde yaşayan halkın tamamı hedef kitlemizi oluşturmaktadır.

 

ZİRVENİN FAALİYETLERİ:

 

Proje Açılış Toplantısı: Projemizin onaylanmasının ardından Dernek yönetimi ve proje ortakları ile birlikte projenin yürütülmesi konusunda planlama ve görev dağılımı yapmak üzere açılış toplantısı yapılacaktır.

 

Görünürlük Faaliyetleri: Projemizin ve zirve programının duyurulması ve tanıtılması için hem matbu hem de dijital tanıtım materyalleri hazırlanacak, afiş ve brandalar şehrin işlek cadde ve meydanlarına asılacaktır.

 

Etkinlik Salonlarının Belirlenmesi: Kimlikli şehirler zirvesi kapsamında gerçekleştirecek olduğumuz zirve için belirlenen tarihlerde uygun olan otel solanları belirlenecektir. Zirve için eş zamanlı kullanılacak olan 3 adet salon ve sergi alanının yer alacağı fuaye alanı oluşturulacaktır.

 

Zirve Davetlerinin Yapılması: Proje kapsamında yapılacak olan zirvenin gerçekleştirileceği salonların belirlenmesinin ardından katılımcı olarak belirlenen kişilere ve devlet protokolüne zirve davetiyeleri gönderilecektir.

 

Salon Hazırlıklarının Yapılması: Zirvenin gerçekleştirileceği salonların fiziki alt yapıları program içeriğine göre yeniden düzenlenecektir. Özellikle dünyada yaşanan Covid 19 pandemisi nedeniyle kullanılacak tüm alanlarda sosyal mesafe kuralları göz önüne alınarak oluşturulacaktır. Her üç salonda da trass sahne, podyum, ışık, baskılı backdrop, ses sitemi ve projeksiyon bulunacaktır.

 

Yardım Masası (Help Desk) Oluşturulması: Zirvenin gerçekleştirileceği gün hem yeri hem de yabancı katılımcıları karşılamak, yönlendirmek ve bilgilendirmek, katılımcı kayıtlarını oluşturmak, proje tanıtım kitlerini dağıtmak vb. görevlerin yapılması amacıyla Hep Desk oluşturulacaktır. Bu ekipte 4 yer gösterici hostes 4 kimik yaka kartı dağıtım elemanı görev alacaktır.

 

Zirve Açılış Programı: Zirve günü katılımcıların program salonlarına gelmesiyle birlikte belirtilen saatte zirve açılış programı yapılacaktır. İki gün boyunca eş zamanlı olarak 2 salonda gerçekleşecek olan zirvede istanbul dışından 150 katılımcı misafir ağırlanacaktır. İki günlü bu zirvede şehircilik üzerine söyleşiler, seminerler ve sunumlar yapılacaktır.

 

Zirve Sonuç Bildirisinin Yayınlanması: Zirve sonunda akademik zirve sonuç bildirisi yayınlanacaktır.