Zirve Çağrı Bildirisi

Kimlikli Şehirler Zirve Çağrı Bildirisi

ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI ALTIN ŞEHİRLER SEMPOZYUMU

Kimlikli Şehirler

25 -  26 Ekim 2021, İstanbul / Türkiye

 

BİLDİRİ ÇAĞRISI

 

Değerli Bilim İnsanları,

Uluslararası Altın Şehirler Sempozyumu, 2021 yılında “Kimlikli Şehirler” temasıyla yaşadığımız şehirleri tarihsel, ekonomik, sosyal ve politik, ahlaki ve diğer boyutları ile dün/bugün/yarın ekseninde ele almayı ve bunları bilimsel bir zeminde tartışmayı amaçlamaktadır.

Sempozyum; şehirlere kimlik kazandıran ögeleri birbirinden ayırt etmeden, şehirlerin fiziki yapılanma ve planlamasını kültürel, değerlerle ilgili, psikolojik ve sosyal yönleri ile bir bütün olarak ele alıp irdeleyecektir. Tarih, felsefe, sosyoloji, edebiyat, psikoloji, sinema, eğitim, şehir planlama, mimarlık, siyaset bilimi, kamu yönetimi ve antropoloji disiplinlerinin inceleme zemininde; insanlık tarihinin göçebelikten şehirliliğe bir yolculuk olarak değerlendirilebileceği ve medeniyet oluşturma ile yaşanılan kente kimlik kazandırmanın birlikte düşünülebileceği inancıyla; giderek kimliksizleşen, olumsuz yönleriyle birbirine benzeyen ve yaşanılması zorlaşan şehirlerimizin kimlikli, estetik, insan ve doğa dostu,  ve özellikle de insanın sadece fiziki değil psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik çözümler de sunan bir hale getirilme stratejilerinin geliştirilebilmesine katkıda bulunulacağı düşünülmektedir.

Uluslararası Altın Şehirler Sempozyumu, başta

 • mimarlık,
 • şehir planlama,
 • antropoloji,
 • demografi,
 • ekonomi,
 • hukuk,
 • psikoloji,
 • sosyoloji,
 • coğrafya,
 • kamu yönetimi, yerel yönetimler
 • kentleşme ve çevre sorunları
 • dilbilim,
 • kalkınma çalışmaları,
 • sağlık bilimleri,
 • siyaset bilimi,
 • uluslararası ilişkiler,
 • medya ve iletişim, olmak üzere,

kimlikli, estetik ve yaşanabilir mekanlar ve şehirler oluşturmaya odaklı diğer ilgili disiplinlerde çalışan akademisyen, uygulamacı ve karar vericileri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu sempozyumda sunulan bildiriler, basım için gerekli düzeltme ve düzenlemelerin yazarlarınca yapılmasının ardından, bildiri kitabı olarak yayımlanacaktır. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.

Uluslararası Altın Şehirler Sempozyumu ile ilgili belirlenen tarihlerde kurulumuza ulaşacak bildiriler ana temalarına göre gruplandırılacak, oturumlara buna göre şekil verilecektir. 

Uluslararası Altın Şehirler Derneği düzenlediği 25-26 Ekim 2021 tarihlerinde Koceali'de gerçekleştirilecek olan “Kimlikli Şehirler” temalı Uluslararası Altın Şehirler Sempozyumu’na akademisyen, uygulamacı ve lisansüstü öğrencilerinin katılımı bizleri mutlu edecektir. 

Uluslararası Altın Şehirler Sempozyumu aşağıdakileri içeren çok disiplinli geniş bir yelpazeyi kapsayacaktır:

 • Tarihi Perspektif: Şehirlerin Dünü, Bugünü, Yarını
 • Medeniyetler ve şehirlere yansımaları
 • İslam şehirleri
 • Şehirlere kimlik veren doğal unsurlar: Su kaynakları, ulaşım, yerleşim yeri, deniz, dağ vb
 • Şehirlere kimlik veren beşeri unsurlar
 • Şehir ve sağlık
 • Yaşlı, çocuk, kadın ve mülteci dostu şehirler,
 • Yavaş şehirler
 • Yaşanabilir şehir konsepti
 • Şehirler ve sürdürülebilirlik
 • Başkentler ve başkentlik yapmış şehirler
 • Kozmopolit şehirler
 • Şehre kimlik katan insan yapısı eserler
 • Kentsel gelişim stratejileri ve kimlik
 • Kentsel dönüşüm ve kent kimliğinin korunması
 • Şehirlerde hayat kalitesini artırma stratejileri
 • Şehir toplum etkileşimi ve kimliğin dönüşümü
 • Ekolojik şehir planlama ve şehir kimliği
 • Şehir mimarisi ve şehir kimliği
 • Kültürel mirasın korunması
 • Kırsal alanın şehirleşmesi ve kır/şehir kimliğinin dönüşümü

 

Not: Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı olmayıp, Sempozyumun genel çerçevesine uyulması ve konu dışına çıkılmaması koşuluyla farklı bildirilerde kabul edilebilecektir.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri özeti gönderimi için son tarih :     10 Eylül 2021

Sempozyum kaydı için son tarih        :    15 Ekim 2021

Tam metin son gönderim tarihi          :  20 Eylül 2021

Geçici programın ilanı                        :  15 Eylül 2021

Zirve tarihi                              :  25 - 26 Ekim 2021

 

Bildiri Yazım Kuralları

 • Sayfa Düzeni:
  • Bildiriler, A4 boyutundaki sayfalara sağ, sol, üst ve alttan 2,5 cm. boşluk bırakılarak 1,5 satır aralığında yazılmalıdır. Sayfalara sayfa numarası verilmemelidir.
 • Başlık:
 • Başlık, birinci sayfanın başına ortalanmış biçimde Arial yazı tipi ile 14 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.
 • Başlığı oluşturan sözcüklerin yalnızca ilk harfleri büyük olmalı, diğerleri küçük olmalıdır.
 • Başlığın Türkçesi ve İngilizcesi alt alta verilmelidir.
 • Yazar ya da yazarların adları başlığın altına bir satır boşluk bırakılarak Arial yazı tipi ile 12 punto ve normal (koyu olmayacak) yazılmalıdır.
 • Adların altına aynı yazı tipiyle yazarların görev yaptıkları kurumlar yazılmalıdır.
 • Yazar ya da yazarların akademik unvanı, üniversitesi, fakültesi, bölümü, ana bilim dalı, e-posta adresi birinci sayfanın altına dipnot verilerek yazılmalıdır.
 • Bildiri özeti, Arial yazı tipi ile 10 punto olarak 1,5 satır aralığında yazılmalıdır.
 • Özet; bildirinin amacını, yöntemini ve sonucunu kapsayacak biçimde yapılandırılmalıdır.
 • Özet, 120 sözcüğü geçmemelidir.
 • Özetin altına en az 3, en çok 6 olmak üzere anahtar sözcükler verilmelidir.
 • Özetin altına aynı yazı biçimiyle olmak üzere İngilizcesi (abstract) anahtar sözcükleri (keywords) ile birlikte verilmelidir.
 • Ana metin, 1,5 satır aralığında Arial yazı tipi ile 11 punto olarak yazılmalıdır.
 • Ana metin; Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Tartışma, Kaynakça alt başlıklarından oluşmalıdır.
 • Alt başlıklar sola dayalı ve koyu olarak 12 punto Arial yazı tipinde yazılmalıdır.
 • Çizelgeler ve biçimler, basıma verilecek biçimde hazırlanmalı, metin içine yerleştirilmelidir.
 • Çizelge ve biçimlere sıra ile numara verilmeli ve başlıkları yazılmalıdır.
 • Çizelge ve biçim başlıkları sola dayalı ve koyu olarak 11 punto Arial yazı tipinde yazılmalıdır.
 • Çizelgelerde dikey çizgiler olmamalı ve yalnızca üç yatay çizgi kullanılmalıdır.
 • Metin içinde kaynak gösterilirken başka yapıtlardan yapılan alıntılar kaynakça ayracı içinde gösterilmelidir.
 • Kaynakça ayracında yazarın soyadı, eserin yayım yılı ve sayfa numarası gösterilmelidir (Örnek: Sever, 2013: 25).
 • Aynı ayraç içinde farklı yazarlara ait iki ya da daha fazla çalışma olursa kaynaklar yazarların soyadlarına göre abecesel sıraya dizilerek gösterilir (Örnek: Göktürk, 1998; Uygur, 1985; Vygotsky, 1962).
 • Özgün kaynağa ulaşılamadığında aktaran kişiye ilişkin bilgiler verilir (Örnek: Togan, 1981’den Akt.:Duman, 2013: 75).
 • Metin içinde gösterilen bütün kaynaklar, Kaynakça bölümünde belirtilmelidir.
 • Kaynakça bölümünde yapıtlar, yazarların soyadlarına göre abecesel olarak sıralandırılmalıdır.
 • Kaynakçada yer alan kitap, makale, bildiri, tez ve sözlük kaynakları aşağıdaki gibi belirtilmelidir:
 • Yazarın/ların Adı/ları:
 • Özet:
 • Ana Metin:
 • Çizelgeler ve Biçimler (Bildiri metninde varsa):
 • Metin İçinde Kaynak Gösterimi:
 • Kaynakça Bölümünde Kaynak Gösterimi:

Tek Yazarlı Kitap: Başgöz, İlhan (2016) Küçük Folklor Ansiklopedisi. İstanbul: Ürün Yayınları.

Çok Yazarlı Kitap: Sever, S., Kaya, Z. Ve Aslan, C. (2006) Etkinliklerle Türkçe Öğretimi. Ankara: Morpa Yayınları.

Kitap Bölümü: Acan, F. (1996) “Türkiye’de Kadın Akademisyenler: Tarihsel Evrim ve Bugünkü Durum”, H. Coşkun (Ed.) Akademik Yaşamda Kadın (ss. 75-87). Ankara: Türk-Alman Kültür İşleri Yayını.

Çeviri Kitap: Duverger, M. (1986) Sosyal Bilimlere Giriş. (Çev.: Ü. Oksay). Ankara: Bilgi Yayınevi.

Tezler: Çevik, Mehmet (2010) “Sözlü Kültür Ortamında Fıkralar.” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sözlük: Türkiye Bilimler Akademisi (2011) Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Sosyal Bilimler. Ankara: Yeni Reform Matbaacılık.

Makale: Sağlam, Serdar (2006) “Türkiye’de İç Göç Olgusu ve Kentleşme”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 5, s. 34-44.

Bildiri: Turan, Metin (2007) “Göç ve Edebiyat” (ss. 222-229). VI. KIBATEK Edebiyat Sempozyumı Bildiriler Kitabı. Ankara: KIBATEK Yayınları.

 

Bildiler e-mail yolu ile iletilecektir. E-mail adresi: ……………………. 


Önemli Notlar

 1. Sunulacak çalışma daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve sunulmamış olmalıdır.
 2. Gönderilen her bildiri, Bilim Kurulu tarafından atanacak 2 hakem tarafından değerlendirilecektir.

Kayıt Ücretleri:

 

 

 

SEMPOZYUM KURULLARI

Onur ve Danışma Kurulu

Murat KURUM, Çevre ve Şehircilik Bakanı

Prof.Dr. Mehmet Emin Birpınar

Fatma Varank

Prof.Dr.Deniz Ülke Arıboğan

 

 

 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Hamza ATEŞ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Menaf Turan, Van YYÜ

Prof. Dr. Mithat Melen

Cenap Tuncer, Uluslararası Altın Kentler Derneği Bşk.

Bilal Kanter

Şahin Yağar

Begüm Özgirgin

Cevdet Selener

 

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Hamza ATEŞ, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bilim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Tarkan OKTAY, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu üyesi

Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet TOPLU, Ahmet Yesevi Üniversitesi

Prof. Dr. Ercan OKTAY- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Prof. Dr. Eyyüp Günay İSBİR- İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Hikmet KAVRUK- Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Hacettepe Üniversitesi

Prof.. Dr. Muhittin ACAR, Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Yakup BULUT, Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN, Marmara Üniversitesi,

Prof. Dr. Veysel EREN, Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Yüksel DEMİRKAYA, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN- Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Burhan AYKAÇ, İstanbul Gelişim Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK, Hitit Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal GÖRMEZ – Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Mete YILDIZ – Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN - Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Muharrem GÜNEŞ – Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Murat OKÇU - Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Musa EKEN - Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA – Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan ŞENGÜL- Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Selma KARATEPE – İstanbul Gelişim Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN - Aksaray Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut GÜLER, Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Ferit İZCİ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Hacı KURT, Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Fatma Neval GENÇ, Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Abdülmenaf TURAN, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşegül MENGİ, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Yüksel DEMİRKAYA, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Hamza AL, Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Recep BOZDOĞAN, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Önder KUTLU, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Adem ESEN, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Can Umut ÇİNER – Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Erbay ARIKBOĞA - Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Zeynep GÜVEN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Muharrem ES, Yalova Üniversitesi

Doç. Dr. Vadim ATNASHEV, St. Petersburg Üniversitesi (Rusya)

Prof. Dr. Natalia BELOVA, Moskova Devlet Üniversitesi (Rusya)

Doç. Dr. Anna Xhekaj, Alexander Moisou Üniversitesi (Arnavutluk)

Doç. Dr. Muharrem ES, Yalova Üniversitesi

Doç. Dr. Uğur SADİOĞLU- Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Roula MASOU, ESSCA (Fransa)

Doç. Dr. Seda Hilmiye BOSTANCI, Namık Kemal Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa LAMBA, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Doç. Dr. Ebru Fridin ÖZGÜR, Mimar Sinan Üniversitesi

Doç. Dr. Fatbardha Kadiu,Alexander Moisou Üniversitesi (Arnavutluk)

Doç. Dr. Deniz İŞÇİOĞLU, Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC)

Dr. Öğr. Üy. Sezai ÖZTOP, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Nikolin AGALİA, Düzce Üniversitesi

Dr. Ayesha Hanif, Punjab Üniversitesi (Pakistan)

 

 

Sizi 25 - 26 Ekim 2021 tarihlerinde Kocaeli de, Kimlikli Şehirler temalı Uluslararası Altın Şehirler Sempozyumunda aramızda görmekten onur duyarız.

 

Prof. Dr. Hamza ATEŞ

 

 1. Uluslararası Altın Şehirler Sempozyumu Bilim Kurulu adına